Polski Instytut Antropologii

PIA

Polski Instytut Antropologii (Polish Institute of Anthropology) jest fundacją wspierającą rozwój antropologii w Polsce. Jednym z głównych celów działalności Instytutu jest aktywizacja i integracja krajowych ośrodków antropologicznych oraz czerpiących z antropologii badaczy, reprezentujących różne szkoły, nurty i poglądy. PIA skupia w swoim gronie wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, młodych pracowników nauki i fascynatów antropologii z terenu całej Polski.

Przedmiotem zainteresowań PIA jest antropologia w jej najszerszym rozumieniu: jako nauka, która jest miejscem spotkań wielu dyscyplin i teorii zajmujących się istotą, naturą i przejawami kulturotwórczej działalności człowieka tak w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Przyglądając się człowiekowi jako istocie społecznej i kulturowej, wspierając, dokumentując i prezentując dorobek badawczy zarówno uznanych antropologów jak i początkujących naukowców, mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do popularyzacji wiedzy z zakresu antropologii, ale również rozbudzenia swoistej wrażliwości i ciekawości antropologicznej.

 

Przestrzenie działalności Polskiego Instytut Antropologii:

 • Wspieranie rozwoju antropologii w Polsce
 • Rozwój współpracy środowisk antropologicznych w Polsce oraz umożliwienie wymiany myśli z antropologami z innych krajów
 • Inicjowanie i wspieranie badań antropologicznych
 • Inicjowanie i wspieranie badań interdyscyplinarnych
 • Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, wystaw publicznych i innych spotkań antropologicznych
 • Wspieranie szeroko pojętej edukacji antropologicznej
 • Publikowanie wydawnictw antropologicznych
 • Tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji i archiwów
 •  Wspieranie rozwoju wiedzy na temat społeczeństwa wielokulturowego
 • Zbieranie, zapis, dokumentacja, analiza i promocja dziedzictwa kulturowego oraz ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami