Polski Instytut Antropologii objął Patronatem Honorowym II Konkurs Antropologiczny

Termin: 
2015.03.04
Miasto: 
Gdańsk
Miejsce / Adres: 
Uniwersytet Gdański
Organizator: 
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii
Program 

Studenckie Koło naukowe Etnologów i Uniwersytet Gdański

zapraszają uczniów pomorskich i warmińsko-mazurskich szkół ponagimnazjalnych
do udziału w
II Konkursie Antropologicznym.

Jesteś uczniem pomorskiej szkoły ponadgimnazjalnej?

Interesujesz się człowiekiem i jego kulturą? Zastanawiasz się nad tym kim jesteś i kim są Inni?

Lubisz poznawać nową wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych?

Chciałbyś dowiedzieć się czym jest etnologia?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konkurs.antropologiczny@ug.edu.pl 4 marca 2015 roku.

 Formularz i regulamin można znaleźć na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego www.etnokolo.ug.edu.pl

 

oraz na fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/konkursetno

 Konkurs składa się jednego etapu, który ma formę testu.

 

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego organizator konkursu przekaże uczestnikom materiały na podstawie których opracowane zostały pytania konkursowe.

Głównym celem, towarzyszącym nam podczas tworzenia II edycji Konkursu Antropologicznego jest szerzenie wiedzy na temat antropologii, jako nauki interdyscyplinarnej, mieszczącej w sobie cechy nauki porównawczej i empirycznej, co daje najlepsze narzędzia do opisu świata zróżnicowanego społecznie i kulturowo. 

 

 

Dzięki poznaniu antropologicznych metod badania tego, co wokół nas, chcemy zwiększyć świadomość kulturową wśród licealistów, których ciekawość świata i wielość pasji są cechami niezbędnymi w antropologii.

REGULAMIN II KONKURSU ANTROPOLOGICZNEGO

§1 ORGANIZATOR 1. Konkurs Antropologiczny, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego, zwanego dalej Organizatorem, z siedzibą w Gdańsku ul. Bielańska 5 pok.31 80-851 Gdańsk, adres e-mail: etnokolo@ug.edu.pl 2. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego czuwa Rada Naukowa Konkursu.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ponadgimnazjalnych z Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego 2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w terminie do 04-03-2015 r. (decyduje data dokonania rejestracji) zgłosi swój udział w Konkursie za pomocą formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) , przekazując za jego pośrednictwem swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego numer i serię paszportu), numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do dostarczenia formularza zgłoszeniowego, na adres Instytutu Archeologii i Etnologii ul. Bielańska 5 pok.31 80-851 Gdańsk lub przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: konkurs.antropologiczny@ug.edu.pl

4. Z dniem 04-03-2015 upływa termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

5. Uczestnicy o wynikach konkursu zostaną poinformowani droga e-mailową w terminie do 10-04-2015r. Każdy uczestnik zostanie zaproszony do odbioru nagród osobnym listem elektronicznym. Odbiór odbędzie się na oficjalnej Gali Konkursu Antropologicznego w Gdańsku. Wszelkie uwagi dotyczące listy obecności należy zgłaszać w terminie do 15-04-2015 roku.

6. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.

7. Studenckie Koło Naukowe Etnologów zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z powodów organizacyjnych. §3 NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są cenne nagrody rzeczowe, które nie podlegają wymianie na gotówkę.

§4 PRZEBIEG KONKURSU 1. Organizator zobowiązuje się do wysłania szczegółowego regulaminu przebiegu konkursu po otrzymaniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych tj. 04-03-2015 roku 2. Integralną częścią regulaminu jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu, ogłaszana przez Organizatora po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Na podstawie ww. lektur opracowywane są pytania konkursowe Konkurs składa się z jednego etapu: 08-04-2015 roku o godzinie 12:00 *- 60-cio minutowy test, który odbywa się w macierzystej szkole uczestnika.

* UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów konkursu ze względów organizacyjnych. 1. Wyniki testów oceniane będą przez Komisje złożoną z:

· pracowników naukowych Instytutu Archeologii i Etnologii UG, powołanych przez Organizatora,

· Koordynatora Konkursu 3 §6 1. Informacje dotyczące Konkursu Antropologicznego można uzyskać pod adresem: www.etnokolo.ug.edu.pl oraz na facebookowym fanpage’u Konkursu:

http://www.facebook.com/konkursetno

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora konkursu oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Partnerzy / Sponsorzy 

Polski Instytut Antropologii

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański

Prezydent Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdyni

Radio Gdańsk

Instytut Kaszubski w Gdańsku

Radio Kaszebe

Nabałtyckie Centrym Kultury, Gańsk

Muzeum narodowe w Gdańsku

Gdynia Moje Miasto

kulturaonline.pl

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Studenckie Koło Naukowe Etnologów, UG