Statut

- do pobrania statut.pdf

 

STATUT

I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Arkadiusz Leszek Bentkowski, zwany dalej Fundatorem, ustanowił w dniu 22 02 2007 aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 31 w Warszawie, Fundację pod nazwą „Polski Instytut Antropologii”, zwaną dalej „Fundacją”.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku "Polski Instytut Antropologii".

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Polski, jak również poza jej granicami.

3. Fundacja może powoływać placówki badawcze, szkolnictwa wyższego, ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą.

4. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy ‘PIA’, wyróżniającego ją znaku graficznego i może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać nagrody, tytuły, medale i inne wyróżnienia honorowe osobom, jednostkom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.

2. Nagrody, tytuły i wyróżnienia ustanawia Rada Fundacji na wniosek Zarządu a przyznaje je Zarząd.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 6

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

II.

Cele, formy i zakres działalności Fundacji.

§ 7

Celem Fundacji jest rozwój i promocja szeroko rozumianej antropologii i nauk antropologicznych, w tym antropologii kulturowej, etnologii, etnografii i antropologii fizycznej. Ponadto celem Fundacji jest zwiększenie roli antropologii w dyskursie publicznym.

§ 8

1. Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych prowadzić będzie działalność w następujących formach:

 1. Wspieranie rozwoju antropologii w Polsce jak i poza jej granicami.
 2. Zbieranie, zapis, dokumentacja, analiza i promocja dziedzictwa kulturowego.
 3. Wspieranie szeroko pojętej edukacji antropologicznej.
 4. Popularyzacja antropologii.
 5. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie szeroko pojmowanej antropologii.
 6. Wspieranie i organizowanie wypraw i ekspedycji naukowych.
 7. Organizowanie zebrań, konferencji, seminariów, festiwali nauki, zjazdów naukowych, wykładów, wystaw publicznych i innych imprez.
 8. Publikowanie wydawnictw antropologicznych i innych w języku polskim jak i w innym dowolnych języku obcym.
 9. Rozwój współpracy środowisk antropologicznych w Polsce i poza jej granicami.
 10. Tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji i archiwów.
 11. Współpraca z placówkami prowadzącymi badania naukowe.
 12. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 13. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 14. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 16. Wspieranie poszanowania i rozwoju wiedzy na temat wielokulturowego społeczeństwa, polegające na dostarczaniu na ten temat wiedzy, informacji, publikacji i dydaktyki.
 17. Wykorzystanie wiedzy antropologicznej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i w przeciwdzialaniu dyskryminacji obywateli ze wzgledu na ich odmieną kulturę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię.
 18. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 19. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

III.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski i środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundacje w toku działania.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator wynosi 2,500.00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł.).

3. Dochodami Fundacji mogą być:

 1. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.
 2. Dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.
 3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochody z lokat bankowych.

4. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”.
 2. 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Polskiego Instytutu Antropologii.
 4. Zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. 1. Działalność wydawnicza (22.11.z; 22.12.z; 22.13.z; 22.15.z)
 2. Działalność poligraficzna (22.22.z)
 3. Badania rynku i opinii publicznej (74.13.z)
 4. Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (73.20.c; 73.20.e; 73.20f; 73.20g; 73.20.h; 73.20.i)
 5. Szkolnictwo wyższe (80.30.c)
 6. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.b)

2. Działalność gospodarcza prowadzona może być bądź przez Fundację, bądź powołane przez Zarząd odrębne jednostki organizacyjne.

3. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 2, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.

5. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów statutowych Fundacji.

IV.

Organy Fundacji.

§ 11

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji
 • Rada Fundacji

§ 12

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z czterech członków, w tym Prezesa. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd w tym Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Fundacji.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności z powodu utraty zdolności do sprawowania funkcji, naruszenia ogólnie obowiązujących przepisów prawa bądź Statutu, nienależytego wykonywania uchwal Rady Fundacji, narażania dobrego imienia Fundacji.

6. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji, któremu przysługuje również tytuł "Dyrektor Instytutu" należy:

 1. Kierowanie pracami Zarządu, w tym zwoływanie jego posiedzeń, ustalanie porządku obrad, bądź wyznaczanie innego członka Zarządu do wykonania tych czynności.
 2. Przekładanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie powoływania i odwoływania pozostałych członków Zarządu.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 13

Zarząd, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu, kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności:

 1. Uchwala plany działalności Fundacji.
 2. Ustala plany finansowe (budżet) Fundacji.
 3. Tworzy i likwiduje podstawowe jednostki organizacyjne Fundacji, w szczególności takie jak programy, centra, ośrodki i projekty oraz określa strukturę organizacyjną Fundacji.
 4. Powołuje i odwołuje kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji.
 5. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji.
 6. Rekomenduje Radzie Fundacji zasady i tryb dokonywania oceny merytorycznej działalności.
 7. Dokonuje rozdziału środków finansowych, jakimi dysponuje Fundacja oraz określa, z poszanowaniem przepisów prawa, pozostałe zasady gospodarki finansowej Fundacji.
 8. Powołuje, w razie konieczności biegłych rewidentów do badania prawidłowości wydatkowania środków i sprawozdań finansowych.
 9. Zapewnia obsługę prac pozostałych organów Fundacji.
 10. Co roku, do dnia 30 maja Zarząd przedkłada Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: Prezes jednoosobowo lub dwóch spośród pozostałych członków Zarządu - łącznie.

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do poszczególnych czynności bądź też do określonego rodzaju czynności. Pełnomocnik działający w granicach umocowania może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji jednoosobowo.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.

2. Rada Fundacji ma prawo używania nazwy Rada Naukowa.

3. Rada Fundacji składa się z conajmniej trzech osób. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator, który powołuje członków pierwszego składu Rady Fundacji .

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania zgodnie z zapisem art. 4, lub śmierci członka Rady.

6. W przypadku ustania członkostwa w Radzie, na miejsce tej osoby członkowie Rady dokonują wyboru nowych członków, tak aby Rada składała się z conajmniej trzech osób.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.

11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy, bądź wyznacza przewodniczącego posiedzeń.

12. Kadencja Przewodniczącego Rady trwa dwa lata. Można pełnić funkcję Przewodniczącego Rady przez więcej niż jedną kadencję

13. Pierwszego Przewodniczącego Rady powołuje Fundator.

14. Do kompetencji Rady należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek bądź po zasięgnięciu opinii, pozostałych członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek bądź po zasięgnięciu jego opinii, pozostałych członków Zarządu.
 5. Ocena pracy członków Zarządu na podstawie dorocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielanie im absolutorium.
 6. Zatwierdzanie zasad i trybu dokonywania oceny merytorycznej działalności.
 7. Uchwalanie zmian statutu.
 8. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd.
 9.  Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji w przypadkach przewidzianych ustawą.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady lub Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się w sposób określony przez Radę.

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie protokołowanych uchwał, zwykłą większością głosów oddanych, bez względu na liczbę osób obecnych. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

5. Rada Fundacji może korzystać z pomocy specjalistów i ekspertów.

§ 17

1. Rada Fundacji ma prawo ustanowienia funkcji Członka Honorowego Rady.

2. Członkowie Rady mogą wnioskować o wybór danej osoby na Członka Honorowego Rady. Decyzja o wyborze Honorowego Członka Rady podejmowana jest w drodze uchwały Rady zwykłą większością głosów oddanych, a w przypadku oddania równych głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Honorowi Rady są wybierani spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów statutowych Fundacji, bez względu na ich obywatelstwo.

4. Członkowie Honorowi Rady pełnią funkcje doradcze i nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

V.

Zmiana Celu lub Statutu. Likwidacja Fundacji.

§ 18

Zmian w Statucie dokonuje Rada na wniosek Zarządu bądź po zasięgnięciu jego opinii zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków bądź większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 19

1. Fundacja może być zlikwidowana w przypadku osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku wyczerpania środków finansowych, na podstawie uchwały Rady Fundacji.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Zarząd.

3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji przeznacza się na rzecz działających w Polsce lub poza jej granicami organizacji o zbliżonych celach statutowych.