I OGÓLNOPOLSKI KONGRES ANTROPOLOGICZNY, 23-25.10.2013

W dniach 23-24-25 października 2013 roku Polski Instytut Antropologii we współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi  zrealizował pierwszy ogólnopolski Kongres Antropologiczny.

Inicjatywa ta nawiązuje do podobnych zjazdów badaczy z zakresu socjologii, badaczy kultury etc. Doświadczenia tych zjazdów pokazują, że integracja i aktywizacja środowisk we wspólnym namyśle nad stanem i rozwojem danej dziedziny przyczyniają się do stworzenia kompleksowego, krytycznego oglądu dyscypliny, opracowania spójnych strategii rozwoju, wzmocnienia głosu polskich badaczy/działaczy na arenie międzynarodowej.

Antropologia kultury znajduje się dziś w szczególnym momencie dla określenia swego miejsca na mapie działań naukowo-badawczych i budowania swej tożsamości. Z jednej strony, jako dziedzina interdyscyplinarna, czerpie z wielu innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych, z drugiej strony coraz częściej słyszy się o antropologizacji innych dyskursów naukowych. Intensywne przemiany rzeczywistości wpływają nie tylko na zmiany przestrzeni realizacji badań (wieś-miasto, glokalizm, badania w sieci etc.), ale również wymuszają tworzenie różnorodnych subdyscyplin antropologicznych (antropologia widowisk, antropologia ciała, antropologia rzeczy etc.), które starają się wnikliwie zdiagnozować zachodzące zjawiska i uwikłanie współczesnego człowieka w kulturę.

Na czym zatem polega specyfika antropologii (w tym szczególnie: antropologii polskiej), jakie wizje i cele, zarówno w przestrzeni akademickiej, jak i publicznej, wyznaczają sobie polscy badacze? Kongres Antropologiczny zakłada wspólny namysł i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych ośrodków antropologicznych w Polsce oraz szerszego środowiska – studentów, doktorantów oraz pracowników – przedstawicieli szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych, a także organizacji pozarządowych, instytucji i grup, korzystających z metod etnograficznych bądź realizujących projekty skierowane na badania i działania w kulturze. Otwarty charakter przedsięwzięcia zakłada również obudowanie dyskusji dodatkowymi działaniami (pokazy filmowe, wystawa, działania w przestrzeni miejskiej), które przyczynią się do popularyzacji antropologii i wskazania różnorodnych mediów budowania wypowiedzi antropologicznej.

Cele projektu:
• Krytyczny ogląd antropologii polskiej: jej historii, stanu obecnego i wizji rozwoju.
• Zainicjowanie dyskusji na temat potencjału dyskursu antropologicznego w debacie publicznej.
• Stworzenie „mapy” zakresów badawczych polskiej antropologii.
• Popularyzacja antropologii jako dyscypliny naukowej, jej tradycji oraz badań etnograficznych jako sposobu percepcji zjawisk kulturowych.
• Stworzenie merytorycznych fundamentów dla antropologicznej refleksji nad współczesnością.
• Wydanie publikacji książkowej i internetowej podsumowującej stan antropologii polskiej.
• Nawiązanie i pogłębienie kontaktów naukowych między ośrodkami antropologicznymi w Polsce, integracja i aktywizacja środowiska naukowego i pozaakademickiego.
• Włączenie do dyskusji przedstawicieli innych dyscyplin, w zgodzie z interdyscyplinarnym charakterem refleksji antropologicznej.

Zespół organizacyjny Kongresu:

dr Arkadiusz Bentkowski, e-mail: a.bentkowski@pia.org.pl

dr Agata Dziuban, e-mail: a.dziuban@pia.org.pl

mgr Katarzyna Mirocha, e-mail: k.mirocha@pia.org.pl 

mgr Justyna Jasionowska

mgr Małgorzata Owczarska

mgr Christine Przybył

Stała współpraca oraz cenne wsparcie: prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska