Kim jesteśmy

Polski Instytut Antropologii (Polish Institute of Anthropology) jest fundacją wspierającą rozwój antropologii w Polsce. Celem PIA jest aktywizacja i integracja krajowych ośrodków antropologicznych oraz badaczy czerpiących z antropologii, którzy reprezentują różne szkoły, nurty i poglądy. PIA skupia w swoim gronie wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych
i społecznych, młodych pracowników nauki i fascynatów antropologii z terenu całej Polski. Przedmiotem zainteresowań PIA jest antropologia w najszerszym rozumieniu: jako nauka, która jest miejscem spotkań wielu dyscyplin i teorii. Antropologia zainteresowana istotą, naturą i przejawami kulturotwórczej działalności człowieka w wymiarze lokalnym i globalnym. Przyglądając się człowiekowi jako istocie społecznej i kulturowej, wspierając, dokumentując i prezentując dorobek badawczy zarówno uznanych antropologów jak i początkujących naukowców, mamy nadzieję przyczynić się nie tylko do popularyzacji wiedzy z zakresu antropologii, ale również do rozbudzenia swoistej wrażliwości i ciekawości antropologicznej.

Wydarzenia